ဘာသာေျပာင္းရန္ English သို့မဟုတ္ Myanmar ကို တစ္ခုေရြးပါ
Job Seeker(အလုပ္ရွာဖြာသူ) ကို ႏွိပ္ပါ ။ Register(စာရင္းသြင္း) ကို ႏွိပ္ပါ
CV ျဖည့္ရန္ My Profile (ကိုယ့္ရဲ့ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း) ကို ႏွိပ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ မိမိအခ်က္အားလံုးျဖည့ပါ။
အလုပ္ရွာရန္ Keywords(ရွာေဖြလိုသည့္စကားလံုး) မွာ မိမိလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ကို အဂၤလိပ္လို ရိုက္ထည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ Search ကို ႏွိပ္ပါ။
Dashboard(ပင္မစာမ်က္ႏွာ) ကို ႏွိပ္ပါ။
Like Us

©2018 www.ygn-job.com All rights reserved. Material may not be published or reproduced in any form without prior written permission.