ဘာသာေျပာင္းရန္ English သို့မဟုတ္ Myanmar ကို တစ္ခုေရြးပါ
Company(ကုမၸဏီ) ကို ႏွိပ္ပါ ။ Register(စာရင္းသြင္း) ကို ႏွိပ္ပါ
CV ျဖည့္ရန္ My Profile (ကိုယ့္ရဲ့ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း) ကို ႏွိပ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ မိမိအခ်က္အားလံုးျဖည့ပါ။
အလုပ္သစ္တင္မယ္(Post New Job) ကို ႏွိပ္ပါ။
ေလွ်ာက္ထားေသာ Job မ်ား (Applied Job) ကိုႏွိပ္ပါ။ ျပီလွ်င္ ၾကည့္ရန္(View) ကို ႏွိပ္ပါ။
www.google.com မွာ google map ကိုရိုက္ရွာပါ။
Like Us

©2018 www.ygn-job.com All rights reserved. Material may not be published or reproduced in any form without prior written permission.